ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σχετικά με τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου STUDIO ELEVEN

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στο STUDIO ELEVEN KOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ το οποίο και τον λειτουργεί. Όλες οι φωτογραφίες και το σχετικό πληροφοριακό υλικό ανήκουν στην Εταιρία και στους φωτογράφους της.

Παρακαλώ διαβάστε τους παρακάτω όρους που απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες / χρήστες , πριν τους αποδεχτείτε σαν προϋπόθεση
χρήσης των φωτογραφιών.

 

Αντιγραφή φωτογραφιών από το website

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση, εκτύπωση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή των φωτογραφιών είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

Η άδεια χρήσης των φωτογραφιών δίνεται ύστερα από την καταβολή της σχετικής αμοιβής που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση. Όλες οι αποστολές φωτογραφιών υπόκεινται στους όρους της παρούσας.

 

Περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Το STUDIO ELEVEN παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Το STUDIO ELEVEN δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον επισκέπτη / χρήστη και την εταιρεία παροχής αγαθών ή υπηρεσιών. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί η εταιρεία μας σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τη συναλλαγή αυτή.

 

Χρήση υλικού

Αναγνωρίζετε ότι οι φωτογραφίες αποτελούν περιουσία μας. Απαγορεύεται να δημιουργήσετε , αποθηκεύσετε ή αποστείλετε φωτογραφίες χωρίς την ρητή άδειά μας ή να χρησιμοποιήσετε τις φωτογραφίες για μη συμφωνημένη χρήση.

 

Ευθύνη του STUDIO ELEVEN

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες , συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το STUDIO ELEVEN δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών , επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται ¨ όπως ακριβώς είναι ¨ χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το STUDIO ELEVEN αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες , συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών , οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το STUDIO ELEVEN δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης δεν εγγυώμεθα ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές ¨servers ¨ μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση σας, σας παρέχονται χωρίς ¨ ιούς ¨ ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το STUDIO ELEVEN δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων
και υπηρεσιών.

Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το STUDIO
ELEVEN.

 

Κατάσταση ψηφιακών αρχείων και εκτυπώσεων

Αν επιλέξετε αποστολή των φωτογραφιών ή την αποστολή σε Album ή σε CD θα θεωρήσουμε ότι οι φωτογραφίες που σας αποστείλαμε τα-
χυδρομικώς ή σε Album ή σε CD είναι αυτές που επιλέξατε από το website και παραλήφθηκαν σε καλή και εύχρηστη κατάσταση εκτός αν
μας ενημερώσετε άλλως μέσα σε 2 εργάσιμες μέρες.

 

Δικαιώματα αναπαραγωγής

Τα δικαιώματα αναπαραγωγής των φωτογραφιών ρυθμίζονται από την παρούσα και περιορίζονται αυστηρά στην συμφωνημένη χρήση ή
τόπο χρήσης για τα οποία δώσαμε την άδειά μας.

Αν δεν ορίζεται άλλως από ειδικότερη συμφωνία οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μία φορά σε μία έκδοση, παρουσίαση
ή ιστοσελίδα σε συγκεκριμένο μέγεθος και με κείμενο ( αν υπάρχει ) στην γλώσσα ή γλώσσες που συμφωνήθηκαν. Η αναπαραγωγή με
οποιοδήποτε μέσο μέρους ή όλου οποιασδήποτε φωτογραφίας απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την ρητή μας άδεια. Πρέπει να μας ενημερώνετε
για το πότε και πώς σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία. Εμείς θα αποφασίσουμε αν θα σας παρέχουμε την άδεια και με ποιους
όρους.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Οι φωτογραφίες μας προστατεύονται από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα στις φωτογραφίες ανήκουν στους
δημιουργούς και παρέχονται από το STUDIO ELEVEN. Για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει κάθε αναπαραγωγή να συνοδεύεται από την παρακάτω μορφή:

Αν γίνει χρήση της φωτογραφίας σε έντυπο πρέπει να εμφανίζεται το όνομα του “ δημιουργού / STUDIO ELEVEN “ μέσα στη φωτογραφία.
Αν η χρήση δεν είναι έντυπη πρέπει να αναφέρετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι εικόνες απαγορεύεται να αλλοιωθούν, κακομεταχειρισθούν , να τους γίνουν προσθήκες ή να διαγραφεί μέρος αυτών χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Πρέπει να μας παρέχεται αντίγραφο της έκδοσης όπου εμφανίζεται η φωτογραφία.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του STUDIO ELEVEN καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται
και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο , παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς
σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία του STUDIO ELEVEN και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει
παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτη.

 

Καλώς ήρθατε στον διαδικτυακό χώρο του Studio Eleven // 2310 269 135 // Φιλίππου 89-91, Θεσσαλονίκη.

Για να περιηγηθείτε σωστα στο site πρεπει να εγκατεστημένο το flash player που μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Συνεχίστε στην Λίστα Εκδηλώσεων